SPRZĘT LOTNICZY
 
SPRZĘT MORSKI
 
SPRZĘT WOJSK LĄDOWYCH
 
BROŃ i SPRZĘT SPECJALNY
 
OFERTA dla KOLEJNICTWA i PRZEMYSŁU
 
SYSTEMY BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO
 
 

Ogłoszenia

 

12Maja2022
RADA NADZORCZA CENZIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie   działając na podstawie § 16 ust. 1 w zw. z § 19 ust. 3 pkt 1) oraz § 15 ust. 5 i 6 Umowy Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki   1. Kandydaci na ww. stanowisko muszą spełniać następujące kryteria (warunki obligatoryjne): a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; d. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych...
12Maja2022
RADA NADZORCZA CENZIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie   działając na podstawie § 16 ust. 1 w zw. z § 19 ust. 3 pkt 1) oraz § 15 ust. 5 i 6 Umowy Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych 1. Kandydaci na ww. stanowisko muszą spełniać następujące kryteria (warunki obligatoryjne): a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; d. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych...
30Grudnia2021
Cenzin sp. z o.o. uczestniczył w projekcie „AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów Klastra na rynkach perspektywicznych" dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0003/19-00. Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego. Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowym Północ - Południe na wybranych rynkach afrykańskich, amerykańskich oraz chińskim.
16Listopada2021
Informacje na temat oferty Cenzin sp. z o.o. dotyczącej ozonowania pomieszczeń i flot pojazdów znajdują się w załączonej ulotce. Zapraszamy do współpracy!   Kontakt: tel. 669 - 690 - 124, 669 - 690 - 331, e-mail: cenzin@cenzin.com