SPRZĘT LOTNICZY
 
SPRZĘT MORSKI
 
SPRZĘT WOJSK LĄDOWYCH
 
BROŃ i SPRZĘT SPECJALNY
 
OFERTA dla KOLEJNICTWA i PRZEMYSŁU
 
SYSTEMY BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO
 
 

Polityka Cookies

 

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016[1] r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (dalej UODO[2]) oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym (Ustawa prawo telekomunikacyjne[3]).

 

Ważne definicje

 1. Dane osobowe”  - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 2. Pliki cookies” - Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili przeglądania strony internetowej,
 3. Strona internetowa” – serwis dostarczany pod linkiem https://www.cenzin.com/,
 4. Przetwarzanie”  - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 5. Administrator” – lub Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania,
 6. Strona trzecia” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe,
 7. Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie,
 8. Zgoda” – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych,
 9. Profilowanie” - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 10. Polityka Cookies” – informacje dotyczące zastosowania plików cookies na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora danych. Polityka cookies dostępna jest na stronie internetowej Administratora danych. Pliki cookies mogą należeć do Administratora danych lub do stron trzecich,
 11. RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): https://uodo.gov.pl/pl/404

 

Kogo dotyczy niniejsza Polityka cookies?

Niniejsza Polityka Cookies (dalej PC) dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, użytkowników serwisu, zebranych z wykorzystaniem plików cookies na stronie lub podstronach internetowych należących do Administratora danych.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Spółka CENZIN Sp. z o. o., ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warszawa, Polska, NIP: 5260251196, KRS: 0000026372. Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych należy kierować na w/w adres lub elektronicznie na adres odocenzin.com,

 

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 

Kto jest organem nadzorczym?

Informujemy, iż organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kontakt do organu nadzorczego dostępny jest pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

 

Jakie pliki cookies są stosowane?

Na stronie i podstronach serwisu Administratora danych są lub mogą być używane następujące rodzaje plików cookie:

 1. techniczne, operacyjne, optymalizujące nawigację i wyświetlanie umieszczonych na stronie internetowej treści,
 2. pliki cookies innych stron.

 

Operacyjne, techniczne i optymalizujące pliki cookies

Informujemy, iż Administrator danych stosuje na stronie internetowej operacyjne, techniczne i optymalizujące pliki cookies opisane poniżej. Informujemy, iż w przypadku poniższych plików cookies podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratorów danych. Informujemy, iż za prawnie uzasadniony interes Administratorów danych uważa się działania opisane poniżej:

 

Lp.

Nazwa pliku cookie

Zakres danych

Opis

Okres ważności

1.

PHPSESSID

Unikatowy ciąg znaków

Służy zarządzaniu informacjami o sesji użytkownika np. utrzymywaniu wybranego języka, gdy użytkownik przechodzi między stronami.

Sesja

(do zamknięcia przeglądarki)

2.

pm_cookie

Ciąg znaków “OK”

Służy do przechowywania informacji o zaakceptowaniu plików cookies w wyskakującym okienku na stronie internetowej

365 dni

 

 

Pliki cookies innych stron

Na stronie lub podstronach należących do Administratora danych mogą być zastosowane pliki cookies innych stron, mogą również być wyświetlane treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, takich jak YouTube. Aby móc obejrzeć treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików cookie, nad którą Administrator danych nie ma kontroli i nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookies tych stron:

 

Lp.

Nazwa pliku cookie

Zakres danych

Opis

Okres ważności

1.

STATSESSID

Unikatowy ciąg znaków

Służy do zbierania statystyki ilości odwiedzin stron.

1 rok

 

 

Jak zarządzać plikami cookies?

Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Poszczególne przeglądarki lub urządzenia mogą oferować ustawienia, które pozwalają wybrać, czy pliki cookie przeglądarki mają być ustawione, a także umożliwiają ich usunięcie. Ustawienia te różnią się w zależności od przeglądarki, a producenci mogą w dowolnej chwili zmienić zarówno ustawienia, które udostępniają, jak i sposób ich działania. Dodatkowe informacje na temat ustawień oferowanych przez poszczególne przeglądarki można znaleźć na stronach, do których prowadzą poniższe linki:

 

Lp.

Nazwa przeglądarki

Link do informacji

1.

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

2.

Internet Explorer 7 i 8

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

3.

Internet Explorer 9 i 10

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

4.

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

5.

Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

6.

Opera

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

 1. Informujemy, iż w związku z wykorzystaniem na stronie internetowej plików cookies, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem plików cookies mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 2. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych osobowych,
 3. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Link do informacji

Ryzyko związane z transferem danych poza EOG oraz mogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych

1.

Google Maps

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

 

Ujawnianie danych osobowych

Informujemy, iż dane osobowe są ujawniane odbiorcom danych. Kategoriami odbiorców są podmioty, które świadczą usługi w zakresie wsparcia IT, rozwiązań teleinformatycznych na poziomie software i hardware, z którymi Administrator danych zawarli umowy powierzenia w oparciu o art. 28 RODO. Wykaz podmiotów, którym powierza się dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Informujemy o prawie do żądania od Administratorów danych realizacji następujących praw:

 1. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo od przenoszenia danych,
 7. prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych,
 8. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

Informujemy, iż ze względu na poszczególne cele przetwarzania wymiennie w niniejszej Polityce Cookies, realizacja praw osób, których dane dotyczą może być w całości lub w części ograniczona np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa, które obligują Administratora danych do ich przetwarzania. Zapytania w sprawie realizacji praw i wolności osób, których dane dotyczą należy kierować na adres do korespondencji wskazany w niniejszej Polityce cookies lub na adres e-mail: odocenzin.com

Polityka Cookies