SPRZĘT LOTNICZY
 
SPRZĘT MORSKI
 
SPRZĘT WOJSK LĄDOWYCH
 
BROŃ i SPRZĘT SPECJALNY
 
OFERTA dla KOLEJNICTWA i PRZEMYSŁU
 
SYSTEMY BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO
 
 

Polityka Prywatności

 

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są lub mogą być Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone między innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016[1] r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (dalej UODO[2]) oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

Ważne definicje

 1. Dane osobowe”  - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 2. Przetwarzanie”  - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 3. Administrator” – lub Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania,
 4. Organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie,
 5. Odbiorca” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią,
 6. Podmiot przetwarzający” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora,
 7. Strona trzecia” - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe,
 8. Państwo trzecie” – podmiot poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), któremu ujawnia się dane osobowe,
 9. Zgoda” – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych,
 10. Polityka Prywatności” – niniejszy dokument, przedstawiający informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z zakresem merytorycznym wskazanym w art. art. 13 RODO – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych,
 11. Polityka Cookies” – informacje dotyczące zastosowania plików cookies na stronie internetowej prowadzonej przez Administratora danych. Polityka cookies dostępna jest na stronie internetowej Administratora danych, jako odrębny dokument,
 12. RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): https://uodo.gov.pl/pl/404,

 

Kogo dotyczy niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej PP) dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób występujących z ramienia osób prawnych, tj. osób wyznaczonych do reprezentacji osoby prawnej, pełnomocników, pracowników lub/i współpracowników występujących z ramienia osoby prawnej.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Spółka CENZIN Sp. z o. o., ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warszawa, Polska, NIP: 5260251196, KRS: 0000026372. Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych należy kierować na w/w adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub elektronicznie na adres iod@cenzin.com,

 

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, iż Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Zapytania w sprawie danych osobowych należy kierować na adres Administratora tj. CENZIN Sp. z o. o., ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warszawa, Polska z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub elektronicznie na adres iod@cenzin.com,

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Marta Rempalska
tel. 48 22 434 41 74 
iod@cenzin.com

 

W jakich celach są lub mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

Lp.

Cel przetwarzania

Zakres danych

Zgodność przetwarzania z prawem

1.

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych – udzielanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję

imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, informacje podane w treści wiadomości e-mail: stanowisko, miejsce pracy,

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

2.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przysługujących praw w obszarze ochrony danych osobowych

Zakres danych niezbędny do realizacji przysługujących osobie praw w tym m. in. imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail,

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa,

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

 

Informujemy, iż w zależności od celu przetwarzania, zakres wskazanych danych osobowych może ulec zmianie.

 

Jak długo, zgodnie z zasadą czasowości, będą przetwarzane dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez okres:

 

Lp.

Cel przetwarzania

Zgodność przetwarzania z prawem

Okres przetwarzania

1.

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych – udzielanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych

1) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

2) przez okres nie dłuższy niż 10 lat,

3) Informujemy, iż w zależności od celu przetwarzania, wyżej wskazane okresy przetwarzania danych osobowych mogą ulec zmianie,

2.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przysługujących praw w obszarze ochrony danych osobowych

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa,

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

2) rzez okres niezbędny do identyfikacji osoby, której dane dotyczą,

3) Informujemy, iż w zależności od celu przetwarzania, wyżej wskazane okresy przetwarzania danych osobowych mogą ulec zmianie,

 

 

W jakich okolicznościach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Informujemy, iż podanie danych osobowych:

 

Lp.

Cel przetwarzania

Zgodność przetwarzania z prawem

Podanie danych osobowych

1.

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych – udzielanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych

1) ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na otrzymywane zapytania, korespondencję,

2.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przysługujących praw w obszarze ochrony danych osobowych

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy prawa,

2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

1) ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji przysługującej osobie praw w zakresie ochrony danych osobowych,

2) ma charakter ma charakter ustawowy, przy czym niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości spełnienia spoczywających na Administratorze danych przepisów prawa w obszarze ochrony danych osobowych

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych

Informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 

Lp.

Cel przetwarzania

Zgodność przetwarzania z prawem

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

1.

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych – udzielanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych

Za prawnie uzasadniony interes Administratora danych uznaje się przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymana korespondencję, zapytania – prowadzenie bieżącego kontaktu z osobą, której dane dotyczą,

2.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją przysługujących praw w obszarze ochrony danych osobowych

1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

Za prawnie uzasadniony interes uznaje się przetwarzanie danych w celach wewnętrznych administracyjnych, mogących powstać pomiędzy stronami roszczeń (dociekanie roszczeń), również w odniesieniu do realizacji praw osób, których dane dotyczą w związku z możliwością realizacji prawa osób, których dane dotyczą i przewidzianych przepisami prawa

 

 

Ujawnianie danych osobowych przez Administratora danych

Informujemy, iż dane osobowe są lub mogą być ujawniane przez Administratora danych:

 1. ujawniane odbiorcom danych świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, kategoriami odbiorców danych mogą być: dostawcy infrastruktury IT na poziomie software i hardware, dostawny hostingu stron internetowych, narzędzia do przeprowadzania spotkań, konferencji, Webinarium online, zewnętrzne firmy rekrutujące, podmioty, którym Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym Administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 2. ujawnianie odbiorcom danych współpracującym z Administratorem danych. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, kategoriami odbiorców, którym mogą być ujawniane dane osobowe są podmioty działające w obszarze audytów, usługi pocztowe, usługi kurierskie, kancelarie prawne, Informujemy, iż po ujawnieniu danych osobnych ich Administratorem staje się odbiorca danych, któremu dane zostały ujawnione. Wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 3. ujawniane organom publicznym/państwowym. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, kategoriami odbiorców danych mogą być takie organu jak Urząd Skarbowy, Policja, sądy, Urząd Ochrony Danych Osobowych lub inne podmioty, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe na mocy obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, iż po ujawnieniu danych osobnych ich Administratorem staje się odbiorca danych, któremu dane zostały ujawnione. Wykaz podmiotów, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 4. ujawniane danych osobowych stronom trzecim. Wykaz stron trzecich, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

 1. Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale V RODO:
  1. na postawie art. 45 RODO - przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,
  2. na podstawie art. 46 RODO - przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym z zastosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską,
 2. Informujemy, iż z przekazywaniem danych osobowych poza EOG może wiązać się ryzyko niezapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych osobowych. W przypadku wystąpienia ryzyka związanego z przekazywaniem danych osobowych poza EOG, Administrator danych podaje takie informacje w niniejszej Polityce Prywatności,
 3. Informujemy, iż wykaz podmiotów poza EOG, którym Administrator danych ujawnia dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 4. Wykaz podmiotów, które mogą przekazywać pośrednio lub bezpośrednio dane osobowe poza EOG, które mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO:

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Link do informacji

Ryzyko związane z transferem danych poza EOG oraz mogące powstać negatywne skutki dla podmiotu danych

1.

Google Maps

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

1) nieuprawniony dostęp do danych,

2) utrata kontroli nad swoimi danymi,

3) brak możliwości realizacji przysługujących na gruncie RODO praw,

4) inne, negatywne skutki wskazane w motywie (75) preambuły do RODO: skutki materialne i niematerialne

 

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych realizacji następujących praw:

 1. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo od przenoszenia danych,
 7. prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych.

Informujemy, iż ze względu na poszczególne cele przetwarzania wymiennie w niniejsze Polityce Prywatności, realizacja praw osób, których dane dotyczą może być w całości lub w części ograniczona np. ze względu na obowiązujące przepisy prawa, które obligują Administratora danych do ich przetwarzania.

 

Kto jest organem nadzorczym?

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, https://uodo.gov.pl/pl, https://uodo.gov.pl/pl/83/155,

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Informujemy, iż wchodząc na stronę internetową Administratora danych, nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informacje na temat zastosowanych przez Administratora danych plików cookies dostępne są w Polityce Cookies dostępnej na stronie internetowej jako odrębny dokument: https://cenzin.com/polityka-cookies/

 

Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany?

Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych w Polityce Prywatności celów przetwarzania. Zgodnie z zasada minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

 

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki fizyczne, techniczne, organizacyjne oraz prawne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz w celu zapewnienia realizacji praw i wolności osób fizycznych.

 

Odwołania do innych stron

 1. Informujemy, iż na stronie internetowej Administratora danych mogą być udostępnione odwołania do innych stron.
 2. Informujemy, iż Administrator danych nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych innych stron internetowych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych udostępniane są prze Administratorów danych, do których w/w strony internetowe należą.

 

Powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych

Informujemy, iż zgodnie z art. 33 oraz art. 34 RODO, w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych mogącego powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator danych bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Informujemy, iż zgodnie z art. 34 RODO, dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z wystąpieniem naruszania, o którym mowa powyżej. Informujemy, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO. Informujemy, iż w przypadku wystąpienia naruszania danych osobowych, Administrator danych poweźmie wszelkie możliwe i dostępne mu środki techniczne i organizacyjne, aby spełnić wymagania określone w art. 33 oraz art. 34 RODO.