OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA CENZIN SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I CENREX SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Zarząd Spółki CENZIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 81/83, 00-957 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026372, NIP: 526-02-51-196 jako spółka przejmująca (zwana dalej: „CENZIN”), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Waldemara Humięckiego, o kapitale zakładowym w wysokości 980.000,00 zł[…]

Cenzin nabył 100 proc. udziałów Cenrex

W czwartek, 20 grudnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. wyraziło zgodę na nabycie przez Cenzin sp. z o.o. od Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. 100 proc. udziałów w Cenrex sp. z o.o. To pierwszy krok do połączenia dwóch spółek, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ S.A., w jeden podmiot gospodarczy, który efektywniej będzie realizował zadania w obszarze polityki handlowej. – Połączenie Cenzinu i Cenrexu to realizacja[…]

Scroll Up