SPRZĘT LOTNICZY
 
SPRZĘT MORSKI
 
SPRZĘT WOJSK LĄDOWYCH
 
BROŃ i SPRZĘT SPECJALNY
 
OFERTA dla KOLEJNICTWA i PRZEMYSŁU
 
SYSTEMY BUDOWNICTWA MODUŁOWEGO
 
 
Ogłoszenia
12.05.2022

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych spółki pod firmą: CENZIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

RADA NADZORCZA

CENZIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

działając na podstawie § 16 ust. 1 w zw. z § 19 ust. 3 pkt 1) oraz § 15 ust. 5 i 6 Umowy Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych

1. Kandydaci na ww. stanowisko muszą spełniać następujące kryteria (warunki obligatoryjne):

a. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

d. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);

e. korzystać z pełni praw publicznych,

f. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

g. posiadać obywatelstwo Polskie.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

e. wykonuje aktywności społeczne lub zarobkowe rodzące konflikt interesów wobec działalności Spółki,

f. spełnia przesłanki wyłączające jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych),

g. toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h. została skazana prawomocnym lub nieprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Dodatkowo pożądane jest, aby Kandydat:

a. posiadał doświadczenie w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, controllingu i księgowości,

b. posiadał dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Członka Zarządu ds. finansowych będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,

c. posiadał aktualną znajomość branży zbrojeniowej,

d. posiadał znajomość Kodeksu spółek handlowych oraz zagadnień w zakresie finansów przedsiębiorstwa, zasad rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;

e. posługiwał się językiem obcym w stopniu komunikatywnym (preferowany język angielski).

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

a. życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,

b. list motywacyjny,

c. oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki),

d. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) oraz c) oraz w ust. 3,

e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

f. aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego,

g. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

h. przygotowaną przez Kandydata na piśmie koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki,

i. oświadczenie kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I instancji za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,

j. oświadczenie kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwo określone w przepisach Rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,

k. inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.

 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do uzupełnienia braków formalnych oferty oraz do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. finansowych - nie otwierać".

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 14:30. w terminie do dnia 23 maja 2022 r. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w pkt 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w pkt 4-5, z uwzględnieniem pkt 6, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości ich złożenia i ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym, a także sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

11. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

12. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się.

13. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w Warszawie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. wideokonferencja), począwszy od dnia 30 maja 2022 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 14.

14. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

15. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata.

16. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni się w szczególności:

  1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  2. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  3. doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Członka Zarządu ds. finansowych,
  4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  5. przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki.

17. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

18. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń Kandydat może uzyskać w siedzibie Spółki, podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim złożeniu przez Kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

19. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

a. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

b. Umowa Spółki,

c. zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.

20. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 19, jest Pan Wojciech Dryja, tel. 665 912 495, adres e-mail: w.dryja@cenzin.com

21. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

22. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zakończyć Postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

23. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w toku Postępowania Kwalifikacyjnego.

24. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

25. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

26. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

27. Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

 

Załączniki do wypełnienia przez Kandydatów:

  1. Formularz oświadczenia.
  2. Klauzula zgody dla Kandydatów wraz z Informacją dla Kandydatów – dla Cenzin sp. z o.o.
  3. Klauzula zgody dla Kandydatów wraz z Informacją dla Kandydatów – dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

 

 

RODO dla PGZ - Członek Zarządu.docx
oświadczenia kandydata - Członek Zarządu.docx
RODO Spółka - Członek Zarządu.docx