OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA CENZIN SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I CENREX SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Zarząd Spółki CENZIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 81/83, 00-957 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026372, NIP: 526-02-51-196 jako spółka przejmująca (zwana dalej: „CENZIN”), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Waldemara Humięckiego, o kapitale zakładowym w wysokości 980.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w całości wpłaconym,
działając na podstawie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych (zwanego także dalej: „KSH”) niniejszym ogłasza i udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia CENZIN (Spółka Przejmująca) z CENREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (Spółka Przejmowana) przy ul. Poligonowej 30, 04-051 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000032872, NIP: 526-02-51-546, (zwaną dalej: „CENREX”), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Mirosława Janickiego, o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), w całości wpłaconym,
które to połączenie ma nastąpić w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

W związku z tym, że CENZIN posiada 100% udziałów CENREX, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz bez procedury wymiany udziałów, która w tym stanie właścicielskim staje się bezprzedmiotowa.

Wraz z niniejszym ogłoszeniem Spółka przekazuje bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 KSH. Plan Połączenia będzie zamieszczony na stronie internetowej CENZIN nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników CENZIN podejmującego uchwałę o połączeniu.

Zarząd CENZIN jednocześnie wskazuje, iż przywołany powyżej Plan Połączenia został w dniu 21 grudnia 2018 r. uzgodniony, przyjęty uchwałami CENZIN nr 126/2018 i CENREX nr 3/12/2018 oraz podpisany przez Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu, tj. przez Zarząd CENZIN (Spółka Przejmująca) oraz Zarząd CENREX (Spółka Przejmowana).

Plan Połączenia z załącznikami został także zgłoszony do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Plan Połączenia

UCHWAŁA ZARZĄDU CENZIN ws. PRZYJĘCIA PLANU POŁĄCZENIA

UCHWAŁA ZARZĄDU CENREX ws. PRZYJĘCIA PLANU POŁĄCZENIA

2015 – Sprawozdanie finansowe CENZIN

2015 – Sprawozdanie Zarządu z działalności CENZIN

2015 – Raport BR CENZIN

2015 – OPINIA BR CENZIN

2016 – Sprawozdanie Zarządu z działalności CENZIN

2016 – Sprawozdanie finansowe CENZIN cz.1

2016 – Sprawozdanie finansowe CENZIN cz.2

2016 – Sprawozdanie finansowe CENZIN cz.3

2016 – Sprawozdanie finansowe CENZIN cz.4

2016 – Sprawozdanie finansowe CENZIN cz.5

2016 – Opinia i Raport BR CENZIN

2016 – Jednostkowe Sprawozdanie finansowe CENZIN cz.1

2016 – Jednostkowe Sprawozdanie finansowe CENZIN cz.2

2017 – Sprawozdanie Zarządu z działalności CENZIN

2017 – Sprawozdanie BR z badania sprawozdania finansowego CENZIN

2017 – Jednostkowe Sprawozdanie finansowe CENZIN cz.1

2017 – Jednostkowe Sprawozdanie finansowe CENZIN cz.2

2015 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Cenrex 

2015 – Sprawozdanie finansowe Cenrex

2015 – Raport BR Cenrex

2016 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Cenrex

2016 – Opinia BR Cenrex

2016 – Raport BR Cenrex

2017 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Cenrex

2017 – Sprawozdanie finansowe Cenrex

2017 – Sprawozdanie BR z badania sprawozdania finansowego Cenrex

2017 – Opinia BR Cenrex

Scroll Up